Ring til os på: 70 22 22 48

Hjemmesiden viflytterdinbil.dk,  er et dansk landsdækkende netværk af professionelle, uafhængige, lokale vejhjælps- og autotransportfirmaer (leverandører). 

Viflytterdinbil.dk tilbyder autohjælp, autoassistance, bjergning og transport af din bil, campingvogn, trailer eller båd på konkurredygtige og attraktive vilkår ... og altid Professionelt.

Til dig som gerne vil hjælpes af os hos viflytterdinbil.dk / Autohjælp.dk

Tak fordi du interesserer dig for, hvad vi kan hjælpe med. I teksten herunder finder du vores tilbud til dig, som kunde, og når vi bruger udtrykket: "Leverandør", så er det ment som et udtryk for den enkelte autotransportør og vejhjælpsvirksomhed som er tilknyttet vores netværk. Vi glæder os til at hjælpe dig videre på vej ... og husk nu vores centrale hovednummer:

Har du brug for hjælp til:

Autotransport: Bestilles på 70 22 22 48

 1. Hvis du er oprettet erhvervskunde kan du ringe og booke plads til din transport og vi oplyser hurtigst muligt (ofte med det samme) hvornår afhentning og aflevering vil finde sted.
 2. Hvis du ikke er oprettet som kunde, vil vi udregne en pris til dig som vi vender tilbage med inden for kort tid, og når du har accepteret denne, vil transporten blive booket.

  Bemærk at der kræves betaling inden kontantture påbegyndes.

Når du møder os ude i samfundet: kan du glæde dig over nogle enkle, klare og ganske unikke fordele:

 • Ikke krav om nogen dyre abonnementer. Brug os, når behovet opstår ...
 • Gode, stærke priser, som ikke plyndrer nogen, bare fordi tingene er gået lidt galt på turen
 • Al kørsel under organiserede og lovmæssigt korrekte forhold (vognmandstilladelser, fragtførerforsikring m.v.)
 • Køretøjer, som kan forvente vores service, er: Personbiler, varevogne, motorcykler, trailere og campingvogne, som identificeres ved registreringsnummer.
 • Vejhjælp med lovmæssigt korrekt udstyr, og vi dækker også veteran- og specialbiler ved behørig information forud for udrykning
   

Autohjælp:

 1. Du ringer ind på vagtcentralen (døgnåbent) og oplyser følgende:
  Hvor du holder
  Et telefonnummer vi kan ringe tilbage på
  Registreringsnummer på bilen
  Biltype, farve, årgang m.m
  Hvad er fejlen på bilen
  Hvor mange der er med i bilen
  Hvor bil og passagere skal hen hvis ikke vi kan hjælpe jer på stedet
 2. Hvis du er abonnementskunde sørger vi for at sende den nærmeste vognmand afsted, og vognmanden ringer dig op og fortæller hvornår han forventer at være fremme. Hjælp til dig hurtigst mulig.
 3. Hvis du ikke har et vejhjælps abonnement , bliver du ringet op af den nærmeste vognmand der kan oplyse dig og prisen for at få hjælp.
  Der skal afregnes kontant inden bilen læsses af, medmindre andet er aftalt.

Dækningsomfang: Geografisk dækker Autohjælp.dk hele Danmark. Vi assisterer ved alle former for driftsstop, skader, ulykker eller uheld, som forhindrer køretøjers forsatte kørsel ved egen drift tillige med hændelser f.eks. i.f.m. tyveri af et køretøj eller andre ønsker om transport/vejhjælp. Uanset hvor i landet eller udenfor landets grænser en kunde måtte ønske hjælp, vil vi tilstræbe støtte så hurtigt som muligt og informerer gerne om mulighederne.

Udlandsassistance: Kunder kan, efter særlig aftale, sikres assistance i udlandet ved opkald på hovednummeret. Økonomisk mellemværende og afregning for assistance i udlandet er alene et forhold mellem kunde og leverandør på pågældende sted.

Vejservice: Assistance ydes på vejen inden for én time Så vidt det er muligt, afhjælpes årsagen til driftsstoppet, så abonnenten selv kan forsætte kørslen. Alternativt sikres transport.

Akut hjælp kan f.eks. omfatte; starthjælp, fritrækning, hjulskift, udbringning af brændstof, døroplukning, hjælp til opstået akut opstået mekanisk defekt m.m. Er der sket en mindre mekanisk skade på køretøjet, medbringer vi reservedele efter aftale, så skaden kan udbedres på stedet, og kunden kan fortsætte kørslen. Kan defekten ikke udbedres på vejen, bugserer vi bilen til et af kunden anvist sted.

Oplys altid vagtcentralen antallet af passager der evt. skal transporteres videre og vi sørger for en løsning. Der kan som udgangspunkt altid være minimum 2 personer i Vores biler, men kender vi antallet af personer på forhånd, kan vi sende en en passende størrelse bil eller sørge for anden transport videre, dog for Autohjælp.dk billigeste løsning.

Kunden betaler for assistancen med tillæg af udgifter forbundet med udleveret benzin, reservedele og udførte reparationer i henhold forelagte bilag med tillæg af 25%. Al afregning sker kontant – med mindre andet aftales forud for assistancen - efter endt afhjælpning og/eller transport til ønskelig endestation.

Ønsker kunden at få bilen flyttet til en leverandøradresse og denne efterfølgende ikke fjernes senest indenfor 2 døgn alternativt at der træffes aftale om videre transport med Autohjælp.dk , er det leverandørens ret at vælge at fakturere kr. 50,- pr. døgn for opbevaringen.

Såfremt kunden undlader at kontakte leverandøren og en opstallet bil optager plads i mere end 1 uge uden aftale, vil køretøjet, for ejers regning, blive transporteret til hjemadressen for registrerings-nummeret.

Sygdom opstået under kørsel: Er kunden stoppet på vejen p.g.a. et ildebefindende, eller bliver vedkommende syg under kørslen, sørger vi for at tilkalde hjælp alternativt transportere kunden til nærmeste hospital eller læge. Køretøjet fragter vi til  aftalt adresse eller til lægen/hospitalet efter aftale.

Erstatningsbil ved havari: Autohjælp.dk stiller ikke umiddelbart alternativt køretøj til rådighed, hverken som erstatnings- eller lånekøretøj i forbindelse med driftsstop. Vi vil til enhver tid tilstræbe at hjælpe undervejs i forløbet for at sikre kunden hurtig afhjælpning og adgang til leje af et køretøj, såfremt det er ønskeligt.

Videretransport: Kunden må tolerere behovet for omlæsning undervejs i et transportforløb. Hvis logistik og alm. sund fornuft kræver at to leverandører aftaler omlæsning, bl.a. for at sikre bedst tænkelige pris for kunden, står det leverandørerne frit for.

Generelle handelsbetingelser: Kræver en transport færgesejlads, bro- eller vejafgift, betaler særskilt herfor ved fremlæggelse af dokumenterende bilag.

Fremtræder et køretøj i så ringe stand forud for transport, at det skønnes umuligt ikke at ødelægge noget på køretøjet under læsning og losning, træffes særlig aftale mellem kunde og leverandør på stedet.

Aftalens omfang: Generelle opdateringer og justeringer i kundernes vilkår, krav og betingelser, sker løbende på www.viflytterdinbil.dk eller www.autohjælp.dk . Ændringer er gældende fra offentliggørelse på hjemmesiden og alle ændringer vil optræde med skæringsdato for ikrafttræden.

Ansvarsforhold: Autohjælp.dk er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger, som følger af nærværende betingelser, der imidlertid ikke hverken må eller kan ringerestille kunden i forhold til loven.

Autohjælp.dk kan ikke retsforfølges i forbindelse med et leverandørsvigt i henhold til nærværende eller i forbindelse med jobs udført for kunde. Sådanne erstatningsforhold og evt. sager er altid et forhold mellem leverandør og kunde.

Leverandøren kan kun drages til ansvar for skader og/eller tab, som er direkte hidhørende til ydelser og services som fremgår direkte af aftalebetingelserne nævnt her og som viser sig i henhold hertil at medføre leverandørsvigt.

Viflytterdinbil.dk, Autohjælp.dk eller den enkelte leverandør er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte og afledte tab, herunder afsavn og forsinket fremmøde og lignende. Viflytterdinbil.dk, Autohjælp.dk eller leverandører er således ikke ansvarlige for driftstab, avancetab eller lignende indirekte afledte tab og er ikke ansvarlig for skader forvoldt ifm. udførsel af assistancen, når denne er forskriftsmæssigt korrekt.

Viflytterdinbil.dk, Autohjælp.dk eller en leverandør er heller ikke ansvarlig for beskadigelse eller bortkomst af løsøre genstande som forefindes i bilen på assistance tidspunktet eller som måtte bortkomme under ophold på bil under transport og/eller ved parkering/afsætning.

I tilfælde af force majeure (strejke, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, uroligheder og oprør) eller andre ekstraordinære begivenheder, som Viflytterdinbil.dk, Autohjælp.dk og/eller leverandøren hverken kunne eller burde have forudset, er hverken viflytterdinbil.dk, Autohjælp.dk eller leverandøren ansvarlig for manglende assistance.  Ufremkommelige veje grundet trafikale forhold henregnes ligeledes til force majeure i henseende til tidsgarantier som er afgivet under disse betingelser. 

Er du i tvivl ? Så kan du altid gi' os et ring og få et klart svar

Med venlig hilsen

viflytterdinbil.dk / Autohjælp.dk

Vagtcentral                                                                                                              
Tel: 70 22 22 48

Vi flytter din bil ApS

Tlf: 70 22 22 48
Email: tc@viflytterdinbil.dk

Kistrupvej 13
8830 Tjele

Seneste nyt

Mangler du autohjælp lige nu?


Læs mere