Ring til os på: 70 22 22 48

Samarbejdsbetingelser - Leverandører - Husk at læse det med småt...

 

Autotransportører benævnes herunder: Leverandører

 

Leverandøren skal være tilgængelig for Vi Flytter Din Bil i henhold til oplysningerne afgivet ved tilmeldingen.

 

Leverandøren betaler p.t. 0,- kr. pr. måned for at opretholde status som leverandør. Heraf går min 20% til samlet markedsføring af viflytterdinbil.dk og autohjælp.dk. Markedsføringen planlægges alene af Vi Flytter Din Bil
Ved kørsel på abonnements og mobilitetsaftaler afregnes man direkte timelønnen aftalt imellem leverandør og Vi Flytter Din Bil.

Afregningen sker løbende måned + 30 dage fra arbejdets udførelse.

 

Alle omkostninger i forbindelse med leverandørnes arbejder og disses udførelse, uagtet de er foranlediget af Vi Flytter Din Bil, er Vi Flytter Din Bil uvedkommende.

 

Evt. udeståender i forbindelse med transport- og vejhælpsarbejder betragtes alene som mellemværender mellem kunde og leverandør og er Vi Flytter Din Bil uvedkommende.

 

Leveringssikkerhed

Kvittering for udført arbejde afleveres til kunden i forbindelse med serviceydelsen. Normalt i forlængelse af servicearbejdets udførelse.

 

Styringen af arbejdet foregår primært via hovednummeret hos viflytterdinbil.dk, men kan under særlig hensyntagen til kunden, aftales individuelt.


Ændringer

Disse Samarbejdsbetingelser er gældende for den aftale, der er indgået mellem DMS og leverandøren. Enhver ændring af aftalen skal ske skriftligt.

 

Vederlag, abonnement

Vederlaget dækker de ydelser, som Vi Flytter Din Bil skal levere i henhold til leverandøraftalens betingelser i nærværende.

 

Leverandøren stiller, hvis påkrævet, vederlagsfrit lokaler/område til rådighed for andre kolleger i Vi Flytter Din Bil. ved skift under transport eller ved behov for samling af flere biler før evt. videre transport og lign. Dette gælder ligeledes redskaber, materialer eller behov for omlæsning af andet udstyr, som begrundes med arbejder i Vi Flytter Din Bil’s regi.

 

Overtagelse af kørsel/transport

Såfremt en kollega i Vi Flytter Din Bil anmoder om hjælp støtte til kørsel, vejhjælp, transport i forbindelse med en opgave, herunder omlæsning med henblik på videre transport, skal opfordringen imødekommes af kollegaen uden unødigt ophold og efter bedste evne.

 

Løbende vedligehold af vognpark

Vi Flytter Din Bil forudsætter enhver leverandørs egen interesse i at vedligeholde og renholde vognparken, der anvendes under arbejder i Vi Flytter Din Bil-regi ligesom lovens regler for daglig færden i trafikken er et naturligt indhold af samarbejdsaftalen.

 

Leverandøren er forpligtet til, til enhver tid, at sikre lovregulerede forhold indenfor specialet med transport af biler og/eller personer, altid er bragt i overensstemmelse med lovgivningen på området.

 

Der stilles krav om, at den enkelte leverandør, som minimum, sikrer følgende udstyr på de biler, der er tilmeldt ordningen hos viflytterdinbil.dk:

  • 2 stk. rulleskøjter
  • 1 stk. Værkstedsdonkraft
  • Skovl, kost og spand til glas og for brug ved anden oprydning
  • Kasteblok
  • Booster og startkabler
  • Min 3 - 4 brædder à 10 X 50 cm. til brug ved sænkede biler
  • Ekstra wire til spil
  • Trækstrop til biler med spoiler
  • Presenning til skadede biler
  • Låseværktøj til døroplukning

og så naturligvis alm. påkrævet værktøj samt evt. altid et par dunke fyldt med henholdsvis benzin og diesel.

 

Regulering af vederlag

Hvis der som følge af lov- eller overenskomstændringer sker forhøjelser af Vi Flytter Din Bil’s samlede faktiske personaleomkostninger eller, hvis der forekommer andre stigninger i de faktiske omkostninger, reguleres vederlaget med den procent, hvormed det kan dokumenteres, de samlede omkostninger, er blevet ændret med.

 

Betaling

Betaling af medlemsgebyr skal være os i hænde senest 10 dage efter fakturadato, hvis ikke andet er aftalt. Ved forsinket betaling beregnes renter fra forfaldsdag svarende til referencesatser med et tillæg på 7 % p.a. indtil betaling sker. Vi Flytter Din Bil er herforuden berettiget til at beregne sig rykkergebyrer.

I tilfælde af forsinket betaling er Vi Flytter Din Bil endvidere berettiget til at ophæve aftalen uden varsel og kræve erstatning for tab i den anledning, herunder det aftalte vederlag og afholdte omkostninger i en periode svarende til det aftalte opsigelsesvarsel.

 

Misligholder leverandøren sin betalingsforpligtelse eller øvrige forpligtelser, er det at betragte som væsentlig misligholdelse af samarbejdet.

Ophør

Aftalen kan af begge parter opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til ophør den sidste i en måned dog tidligst til den måned, der følger 1 måned efter aftalens indgåelse.

 

Såfremt Vi Flytter Din Bil, trods 3 skriftlige reklamationer, væsentligt misligholder samhandelsaftalen overfor leverandøren, evt. undlader at svare/dokumentere/forsvare påklagede punkter og undlader at bringe ydelser i orden, i overensstemmelse med aftalens bestemmelser, kan leverandøren opsige aftalen med dags varsel.

 

Såfremt leverandøren, under arbejder for Vi Flytter Din Bil, ved bødeforlæg eller anden politimæssig forretning, dømmes for at have brudt lovgivningen – uanset karakter og omfang – forbeholder Vi Flytter Din Bil sig retten til eksklusion med øjeblikkelig virkning eller til varslet frist.

 

Illoyal optræden, herunder direkte kontakt til Vi Flytter Din Bil's kunder, uanset anliggende, medfører øjeblikkelig bortvisning. Illoyal optræden er situationer, der kan medføre tab for andre leverandører i Vi Flytter Din Bil-netværket.

 

Flytning

Der afregnes særskilt for evt. tidsforbrug i forbindelse med flytning, salg, fusion og/eller, hvis leverandørens ændrede forhold kræver betydelige ændringer eksempelvis på viflytterdinbil.dk's hjemmeside.

 

Såfremt leverandøren skifter adresse, skal dette meddeles skriftligt senest 1 måned før flytningen og, det aftales, hvorledes flytningen registreres og sker, så det ikke går ud over kunderne. I modsat fald bortfalder garanti for anvisning af assistancejobs, uanset geografi, regler og kutyme i hverdagen.

 

Tavshedspligt og andre pligter for  leverandører og ansatte under disse

Ansatte medarbejdere under leverandørerne er både under og efter ansættelsesforholdet underkastet tavshedspligt med hensyn til viden om leverandørens og Viflytterdinbil’s arbejdsmetoder + evt. andre fortrolige forhold, som medarbejderen måtte få kendskab til i forbindelse med sit daglige arbejde.

 

Ansatte medarbejdere skal følge de regler, der er gældende for aftalen mellem leverandøren og Viflytterdinbil ApS.

 

Overtrædelse vil blive retsforfulgt efter gældende lovgivning.

 

Arbejdsmiljø

Leverandøren opfordres til at oplyse Vi Flytter Din Bil om de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på et evt. arbejds- og/eller uheldssted, der kan have betydning for de(n) involverede medarbejder(e), og opfordres til at samarbejde med Vi Flytter Din Bil om de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på arbejds- og/eller uheldssteder således, at disse til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningens krav eller kan tilrettes/forbedres.

 

Nøgler

Kunder kan i tryghed udlevere nøgler. Behovet for nøgle aftales særskilt mellem kunde og leverandør og er Vi Flytter Din Bil uvedkommende. Hvert nøglebundt forsynes af leverandøren med et logoskilt fra Vi Flytter Din Bil. I tilfælde af leverandørens tab af overdragne nøgler, erstatter leverandøren for egen regning reproduktion eller erstatter de eller den tabte nøgle. Evt. følgeskader eller tab, lidt af kunden, som forbindes med tabet af nøgler, er alene et forhold mellem leverandør og kunde, og Vi Flytter Din Bil kan ikke holdes ansvarlig i så henseende.

 

Ansvar

Leverandøren er ansvarlig for skade på kunders bil eller ting, der skyldes leverandørens egen uagtsomhed.

 

Driftstab, avancetab eller andet indirekte tab foranlediget af jobs i Vi Flytter Din Bil’s regi, erstattes ikke, og Vi Flytter Din Bil kan ikke holdes ansvarlig for og omkring erstatningsansvar i nogen tilfælde.

 

Erstatningskrav, rejst af kunde mod en leverandør, der arbejder for Vi Flytter Din Bil, skal meddeles skriftligt til Vi Flytter Din Bil snarest muligt og senest inden 14 dage efter, at klagen/kravet om erstatning, er konstateret.

 

Leverandøren er til enhver tid forpligtet til, for egen regning, at afhjælpe en mangelfuld og ikke fuldendt ydelse. Mangler og/eller forsinkelser skal straks, ved telefon, mail, sms, meldes/informeres om til Vi Flytter Din Bil.

 

Force majeure

Ved force majeure suspenderes parternes forpligtelse i henhold til aftalen. Force majeure foreligger blandt andet i følgende situationer: Direkte eller indirekte følger af en naturkatastrofe, krig, regeringsindgreb, import- eller eksportrestriktioner, strejke og lockout (varslet såvel som uvarslet), ildebrand, oversvømmelse og/eller forsyningsmangel.

 

Såfremt force majeure situationen ikke ophører inden rimelig tid, har hver part ret til at ophæve aftalen med 30 dages skriftlig varsel.

 

I tilfælde af force majeure hos leverandøren eller viflytterdinbil.dk, der forhindrer partnerens opfyldelse af aftalen, står det hver af parterne frit for at handle til kundens fordel. Dog kan sådanne forhold aldrig medføre økonomisk ansvar for medparten af aftalen.

Vi flytter din bil ApS

Tlf: 70 22 22 48
Email: tc@viflytterdinbil.dk

Kistrupvej 13
8830 Tjele

Seneste nyt

Mangler du autohjælp lige nu?


Læs mere